Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich Klientów tak, aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie. Korzystając z naszych usług i podpisując z nami umowę, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą. 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 12 w zw. z art. 13 i 14 RODO Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. wskazuje, co następuje:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Innowacyjnej platformy edukacyjnej do efektywnej nauki języka angielskiego jest Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków, KRS: 0000266151, NIP: 6762332318 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się także za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych na adres: dane@euroengram.edu.pl;
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkowników serwisu – w imieniu własnym oraz jako przedstawicieli ustawowych dziecka – zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich lub niektórych danych, jak i ich podanie, jest całkowicie dobrowolne. Udzielone zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Jednakże odwołanie udzielonych zgód nie wpływa na prawidłowość przetwarzania tych danych do momentu cofnięcia zgody;
  4. przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu następować będzie wyłącznie w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. odbiorcami danych osobowych Użytkowników serwisu będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  6. zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7. dane osobowe Użytkowników serwisu będą przechowywane jedynie przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy; 
  8. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownicy serwisu mają prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie;
  9. Użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  10. dane dziecka mogą będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w celu sporządzenia statystycznych wyników postępów. Dane przedstawicieli ustawowych dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.